Nowe obowiązki dla Zakładów
2011-02-15 12:51:32

Od dnia 1 stycznia 2011 r. podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany będzie do sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportu zawierającego informacje dotyczące m.in. wielkości emisji, opisu technologii produkcji i jej wielkość, zużycia i charakterystyki paliw oraz informacji o zmianach w funkcjonowaniu instalacji, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. Pierwszym rokiem sprawozdawczym będzie rok 2010.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz..U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070) – zwanej dalej u.s.z.e., podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest do sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raportu zawierającego informacje dotyczące m.in. wielkości emisji, opisu technologii produkcji i jej wielkość, zużycia i charakterystyki paliw oraz informacji o zmianach w funkcjonowaniu instalacji, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.
Pierwszym rokiem sprawozdawczym będzie rok 2010. Raport wprowadzać będzie można do Krajowej bazy poprzez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl, za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie, założonego odrębnie dla każdego Zakładu.
Wzór raportu składanego do krajowego systemu bilansowania emisji określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r., Nr 3, poz. 4).
Informacje zawarte w raportach wykorzystywane będą na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla dużych źródeł spalania, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, a także oceny jakości powietrza.
Zgodnie z informacją, która pojawiła się w dniu 21.01.2011 r.  na stronie internetowej https://krajowabaza.kobize.pl/news, podmioty, które na terenie swoich zakładów eksploatują wyłącznie instalacje nie wymagające pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub posiadające jedynie środki transportu, maszyny robocze (tzw. "małe" podmioty):

  • nie wprowadzają nowego raportu do Krajowej bazy (nie składają żadnego raportu do KOBiZE), ale
  • mogą przekazywać raport w uproszczony sposób, wypełniając formularz dla "małych" podmiotów w formacie Excel pobrany ze strony internetowej z zakładki Raportowanie.

 

wstecz
copyright © by EKOKONCEPT 2019 All rigths reserved
Projekt i realizacja Artneo