Referencje


NASZE NIEKTÓRE PRACE REFERENCYJNE
Nasz autorytet budowany jest konsekwentnie na bezstronnym, profesjonalnym i solidnym wykonywaniu podejmowanych obowiązków oraz maksymalnej dbałości o interesy naszych Klientów. Występujemy też zdecydowanie przeciwko narażaniu interesu publicznego na nieuzasadnione koszty. Dzięki stosowaniu się do tych zasad firma cieszy się dużym uznaniem na rynku usług doradczych w dziedzinie ochrony środowiska. Dowodem na to jest rosnąca z roku na rok sprzedaż firmy i zaufanie do wyników naszej pracy.


  1. Prognozy oddziaływania na środowisko
  2. Raporty oddziaływania na środowisko
  3. Informacje o planowanym przedsięwzięciu
  4. Pozwolenia zintegrowane
  5. Dokumentacje do wydania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do 
     wód lub do ziemi

  6. Dokumentacje do wydania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków 
     przemysłowych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych

  7. Dokumentacje do wydania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód
  8. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
  9. Informacje o wytwarzanych odpadach
10. Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
11. Programy gospodarki odpadami
12. Zezwolenia na odzysk, zbiórkę i transport odpadów
13. Instrukcje eksploatacji składowisk odpadów
14. Dokumentacje do wydania decyzji o dopuszczalnej emisji
15. Dokumentacje na cele zgłoszenia instalacji
16. Handel emisjami
17. Opracowania z zakresu emisji hałasu
18. Pomiary hałasu

wstecz
copyright © by EKOKONCEPT 2019 All rigths reserved
Projekt i realizacja Artneo